Våra tjänster

Statistik om befolkning och välfärd

Sociala kompassen

Den sociala kompassen är en analys av socioekonomiska och demografiska variabler och ger politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen ett nytt sätt att se och förstå statistik om kommunen/länets invånare. I stället för att titta på en variabel åt gången ges en visuell helhetsbild, vilket gör nuläget och skillnaderna inom kommunen/länet synliga och tydliga. Sociala kompassen fungerar som en kommunikationsplattform och underlättar möjligheten att nå samsyn kring behov och planering av utvecklingsinsatser. Exempelvis för arbete med social hållbarhet, integration och trygghetsfrågor. Med den sociala kompassen blir statistik om invånarna i din kommun eller region begriplig.

 

Befolkningsprognoser

Vi erbjuder kommun- och delområdesprognoser och uppföljning av dessa som underlag för planering. Dessutom tar vi fram prognoser för platsbehov inom förskola, skola och äldreomsorg. Samtliga rapporter utgår ifrån antaganden som vi tar fram tillsammans med beställaren.

 

Demografi och flyttströmmar

Vi erbjuder kartläggning och analys av demografi och flyttströmmar för att kommuner och regioner ska få en bild av hur befolkningen ser ut och hur flyttströmmarna går in till, ut från och inom kommunen/regionen och kunna ta med det i beräkningen vid planering.

 

StudioS

StudioS är en webbaserad abonnemangstjänst där användare kan studera demografi och socioekonomi. Här finns modulen flyttströmmar, som gör det möjligt att interaktivt se hur flyttströmmarna går och hur demografin i aktuellt område ser ut. Efter en genomförd social kompass möjlighet är det möjligt att studera olika variabler vidare. Statistiken i databasen uppdateras löpande.

I StudioS finns också statistik som är tillgänglig för alla som är intresserade. Du kan studera Sverige utifrån en social kompass, ta del av öppna jämförelser för förskola, grundskola och gymnasium för respektive kommun, lära dig mer om Sveriges folkhälsa och hur den offentliga försörjningen ser ut.

Vill du veta mer om våra tjänster?